Archive for the ‘Polityka 2014’ Category

Wybory parlamentarne w Polsce

Wybory prezydenckie w Polsce charakteryzują się tym, że ludzie głosują na konkretnego kandydata, spośród tych, którzy zdecydowali się wystartować w wyborach i zdobyli stosowną liczbę podpisów. Inny charakter mają z kolei wybory parlamentarne w Polsce. W tych wyborach ludzie głosują na partie polityczne. Partie polityczne w Polsce może założyć określona liczba osób. Partie powstają w wyniku ich rejestracji. Nie ma żadnych dodatkowych wymogów w celu założenia partii politycznej. Są jeszcze wymogi konstytucyjne, gdyż partia nie może szerzyć ideałów faszystowskich, nazistowskich i zbrodniczych. Wybory parlamentarne odbywają się w Polsce co cztery lata, gdyż tyle wynosi kadencja posłów zasiadających w polskim sejmie. W wyborach mogą brać udział obywatele pełnoletni, którzy nie zostali pozbawieni praw publicznych. Osoby głosujące w wyborach muszą posiadać polskie obywatelstwo. W wyborach wybiera się partie polityczne lub posłów niezrzeszonych. Nie ma obowiązku istnienia w Polsce partii politycznych, lecz jest to duże ułatwienie dla polityków, gdyż w grupie o wiele łatwiej jest dostać się do parlamentu. Oprócz posłów wybierani się także senatorowie. Posłów w Polsce jest 460 a senatorów stu. Senatorowie nie mają jednak takiej władzy jak posłowie, dlatego traktowani są marginalnie i po macoszemu.

Wybory oraz polityka

Dla wszystkich polityków najważniejszym czasem jest okres wyborów. Wybory to przede wszystkim czas weryfikacji obietnic wyborczych, składanych jeszcze przed poprzednimi wyborami, w kampaniach wyborczych. Dlatego politycy bardzo starannie się do nich przygotowują. W Polsce przede wszystkim są wybory parlamentarne oraz wybory prezydenckie. W wyborach parlamentarnych wybiera się partie oraz posłów i senatorów, w wyborach prezydenckich ludzie głosują na nowego prezydenta. Wybory parlamentarne od prezydenckich różnią się zasadniczo. W wyborach prezydenckich głosuje się na konkretnego kandydata, spośród tych, którzy zgłosili się do kandydowania. Oddaje się tylko jeden na głos na jednego kandydata. Oddanie większej liczby głosów jest uznawane za nieważne. Wybory prezydenckie w Polsce są dwustopniowe. Jeśli w pierwszej turze kandydat osiągnie więcej niż pięćdziesiąt procent, to wówczas jest zwycięzcą wyborów. Jeśli natomiast takiego pułapu nie osiągnie, to wówczas odbywa się druga tura, w której startuje dwóch kandydatów z największą liczbą głosów zdobytych w pierwszej turze głosowania. W tej turze kandydat musi zdobyć jedynie więcej głosów od przeciwnika, by zwyciężyć w wyborach. W ten sposób wybory w 1995 roku wygrał w Polsce Aleksander Kwaśniewski, zwyciężając w drugiej turze z Lechem Wałęsą.

Korupcja wśród polityków

Politycy są osobami, które mają istotny wpływ na decyzje i sprawy dziejące się w kraju. Zwłaszcza jeśli są to politycy wysokiego szczebla, to wówczas ich kompetencje oraz wpływy rosną i mogą oni decydować o szczególnie istotnych wydarzeniach. Dlatego politycy traktowani są jako osoby, z którymi należy dobrze żyć, gdyż mogą być bardzo przydatni. Jako że są to osoby wpływowe, to wiąże się z nimi problem korupcji. Korupcja wśród polityków to bardzo duży problem, lecz bardzo trudno wykrywalny. Politycy są traktowani jako ludzie, którzy posiadając rozległe kontakty oraz możliwości, mogą załatwić wiele spraw, dlatego często składane są im propozycje korupcyjne. Osoby, którym zależy na pewnych sprawach, wykładają konkretne sumy pieniędzy, w zamian za załatwienie tych spraw przez polityka lub ich grupę. Korupcja to działanie przestępcze, dlatego takie propozycje są bardzo dyskretne i zazwyczaj trudno je wykryć i oskarżyć o te czyny konkretne osoby. Jednak czasem się to udaje, przede wszystkim dzięki prowokacjom dziennikarskim. Skorumpowani politycy są kłopotem, gdyż przede wszystkim realizują swoje interesy, a nie interesy kraju. Zależy im na własnych korzyściach, kosztem interesów obywateli. Jest to trudno wykrywalny proceder, gdyż politycy to zamknięte środowisko, do którego nie mają dostępu zwykli obywatele.

Polityka a wojsko i wojny

Każde państwo ma swoją charakterystyczną dla siebie politykę, a więc władzę sprawowaną przez konkretne osoby, która polega na podejmowaniu ważnych decyzji, mających wpływ na codzienne funkcjonowanie wszystkich obywateli żyjących na terytorium tego państwa. Wszystkie państwa muszą posiadać wojsko do obrony swoich granic. Polityka dotyczy między innymi redystrybucji środków publicznych, pozyskiwanych z różnych źródeł. Te pieniądze idą między innymi na zbrojenia. Państwa muszą posiadać swoje armie, po to by móc się bronić przed ewentualną napaścią zbrojną ze strony innego kraju. Zdarzają się na świecie kraje mające agresywną politykę, które chcą wymuszać siłą decyzje korzystne dla siebie. Oprócz tego posiadanie silnego wojska to zawsze dobra karta przetargowa, gdyż dzięki dobrze wyszkolonej armii, nie da się zastraszyć niekorzystnymi żądaniami. Pieniądze przeznaczane na wojsko pożytkowane są w różny sposób. Oprócz zakupu sprzętu dla żołnierzy oraz wykładania środków na ich wyszkolenie, środki pieniężne inwestowane są także w administrację wojskową, a więc w urzędników, którzy zajmują się wszelkimi sprawami papierkowymi. Realizowane są kontrakty, przetargi. Państwa angażują się też w różne konflikty zbrojne, które pozwalają użyć stary sprzęt i przetestować nowy w warunkach typowo bojowych.

Polityka a środki przekazu

Polityka jest bardzo silnie związana ze środkami masowego przekazu. Związki te widać przede wszystkim podczas przeprowadzania kampanii wyborczych. Wybory to podstawowy element zdobywania władzy w krajach demokratycznych. Kampanie wyborcze polegają na zdobyciu jak największego poparcia osób głosujących. Dlatego istotne jest by dotrzeć do tych ludzi. Środki masowego przekazu umożliwiają to dotarcie. Partie wyborcze oraz politycy wykupują czas antenowy, którzy wykorzystywany jest na nadawanie spotów wyborczych, prezentujących program danej partii lub polityka. Partie polityczne wykupują czas antenowy przede wszystkim w telewizji, gdyż telewizja to wciąż najpowszechniejszy środek masowego przekazu. Obecnie coraz większą popularność zdobywa internet. Internet ma znacznie większy potencjał niż telewizja, gdyż za pośrednictwem łączy internetowych można nie tylko nadawać filmy reklamowe, ale też bezpośrednio komunikować się z różnymi ludźmi i przekonywać ich do swoich racji. Internet daje wiele sposobów komunikowania się z wyborcami, na przykład przy pomocy portali społecznościowych. Politycy oraz partie wykupują także czas w radiu oraz w gazetach, choć rola tych ostatnich jest obecnie marginalna. Jednak politycy nie korzystają z mediów tylko na potrzeby wyborów. Publikowane są na przykład periodyki partyjne.

Polityka oraz monarchia

Spośród wielu systemów sprawowania władzy na świecie, największe znaczenie ma obecnie demokracja. Nie jest to system idealny, lecz jak stwierdził Winston Churchill lepszego ustroju nie wymyślono. Nie zawsze jednak demokracja miała tak wiele znaczenie. Obecnie spotkać można wiele osób, które za lepszy system uważają monarchię. Monarchia to system władzy, w którym władcą jest jedna osoba, a konkretnie król. Monarchia miała wiele oblicz w historii. Spotkana była monarchia absolutna, w której król posiadał władzę niepodzielną. Zdarzała się też monarchia parlamentarna, w której kompetencje króla były mocno ograniczone. Obecnie w niektórych krajach nadal funkcjonują monarchie, jednak kompetencje króla w tych państwach są zazwyczaj symboliczne. W Anglii królowa ma jedynie funkcje reprezentacyjne, pojawia się w ważnych uroczystościach, lecz nie ma żadnego wpływ na politykę prowadzoną przez państwo. Utrzymywanie monarchii w dzisiejszym świecie ma jedynie znaczenie tradycyjne, a prawdziwa władza sprawowana jest w innych ośrodkach decyzyjnych. Dawniej było inaczej. W monarchii absolutnej król miał nieograniczoną władzę, co niosło wiele zagrożeń. W każdym ustroju powierzenie zbyt wielkiej władzy w ręce jednej osoby niesie ze sobą ryzyko przekraczania uprawnień i taka też sytuacja miała miejsce we Francji, gdzie król mógł robić wszystko co chciał. Dlatego z czasem rola króla zaczęła być ograniczana, co miało dobre skutki.

System państwowy a demokracja

Polityka to według specjalistów system działań, mający na celu przejęcie i utrzymanie władzy. Istotny jest przy tym system sprawowania tej władzy w danym kraju. Najpopularniejszym na świecie ustrojem politycznym jest system demokratyczny. System demokratyczny to w największym uproszczeniu sprawowanie władzy przez większość, jednak to zbyt mało by określić ten system. Demokracja wywodzi się ze starożytnej Grecji, jednak wbrew powszechnej opinii nie był to system, w którym głosować mogli wszyscy obywatele. W demokracji starożytnych Aten głosować mogli jedynie wybrańcy, przeważnie osoby bogate lub posiadające istotne wpływy. Była to więc nie demokracja lecz rządy bogatych – plutokracja. Obecnie demokracja dominuje na świecie. Powszechnym sposobem wyłaniania osób rządzących w tym ustroju są wybory. W wyborach wybiera się zarówno parlamentarzystów oraz głowę państw, jaką najczęściej jest prezydent lub kanclerz, w systemie kanclerskim. Demokracja ma wiele odmian, system ten różni się od siebie pod wieloma względami w różnych krajach. Zasadniczym jego zadaniem jest jednak duża rola obywateli w sprawowaniu władzy. Wszyscy pełnoletni obywatele, nie pozbawieni praw publicznych mogą dokonywać wyborów, oddając swój głos na startującego w wyborach kandydata. Można rozróżnić demokrację pośrednią oraz bezpośrednią.

Sejm w polskim wydaniu

W Polsce władza dzieli się według podziału Monteskiusza, a więc na trzy władze – ustawodawczą, wykonawczą oraz na władzę sądowniczą. Jeśli chodzi o władzę ustawodawczą, to organem który ma bezpośredni wpływ na jej sprawowanie jest w Polsce Sejm. Sejm to organ składający się z 460 posłów. Posłowie to politycy wybieranie w wyborach parlamentarnych, na okres czterech lat. Zadaniem posłów będących członkami Sejmu jest realizowanie polityki ustawodawczej kraju. Zadanie to realizowane jest poprzez tworzenie ustaw oraz innych aktów prawnych. Akty prawne stanowią w Polsce źródła prawa, dlatego ich tworzenie musi być powierzone osobom do tego kompetentnym. Posłowie działają w klubach poselskich, które zajmują się projektami ustaw. Ustawy przed ich opublikowanie poddawane są czytaniom. W Sejmie odbywają się trzy czytania ustaw, zanim ostatecznie trafią one do podpisu prezydenta. Czytania mająca zadanie zapoznać posłów z ustawami, po to by mogli oni zwrócić uwagę na ewentualnie nieścisłości i zgłosić poprawki. W Polsce aktami normatywnymi są nie tylko ustawy, ale też rozporządzenia czy umowy międzynarodowe. Ustawy są najpopularniejsze, a ich tworzenie to podstawa działalności Sejmu w Polsce. Posłowie na posiedzeniach Sejmu przedstawiają też swoje spostrzeżenia na temat polityki w Polsce. Organizowane są debaty.

Definicja terminu polityki

Termin polityka zwykłym ludziom kojarzy się z posłami, sejmem i podobnymi rzeczami. Jest to wszystko zgodne z prawdą, a skojarzenia są prawidłowe, lecz termin polityka ma znacznie szersze znaczenie niż kilka wspomnianych aspektów. Polityka w naukach politycznych definiowana jest jako proces polegający na przejęciu władzy i utrzymywaniu jej, przy jednoczesnym podejmowaniu wielu istotnych decyzji, mających znaczenie dla kraju oraz jego obywateli. Jest to definicja bardzo szeroka, składająca się z kilka aspektów. Przede wszystkich kluczowe znaczenie ma władza. Władza to posiadanie uprawnień do podejmowania ważnych decyzji w danym obszarze lub dziedzinie. W tym przypadku chodzi o sprawowanie rządów w państwie. Rządy w kraju zależą od systemu politycznego, jaki obowiązuje w danym państwie. Nie wszędzie mają one ten sam charakter, a władza często ulega podziałowi. W polityce chodzi także o kierowanie decyzjami osób podwładnych. Politycy otaczają się swoimi doradcami, a ich zadaniem jest takie sterowane strukturami krajowymi aby wszystkim żyło się jak najlepiej, choć nie jest to zadanie proste i wymaga wielu trudnych decyzji do podjęcia. Jeśli w kraju jest wiele milionów ludzi to zapewnienie im dobrego życia jest bardzo trudne i skomplikowane. Chodzi o planowanie działania gospodarki i wiele innych ważnych dla ludzi spraw.

Polityka oraz prezydent

Każde państwo na świecie posiada swój system władzy. Tych systemów jest dużo, lecz jest kilka najistotniejszych. Przede wszystkim dominuje system demokratyczny, a w takim systemie najczęściej rolę przywódcy danego kraju odgrywa prezydent. Rola prezydenta w państwach demokratycznych nie jest zawsze taka sama. Niekiedy kompetencje prezydenta są większe, a niekiedy są bardzo ograniczone. Wszystko zależy od tradycji i prawa działającego w danym państwie. W Polsce uprawnienia prezydenta mają przede wszystkich charakter reprezentatywny. Prezydent nie ma szczególnie istotnego wpływu na władze, choć posiada kompetencje w wielu dziedzinach. W Polsce prezydent może wetować ustawy lub zgłaszać je do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent podpisuje także ustawy. Jednak sprzeciw prezydenta może zostać obalony większością głosów posłów, wiec jego głos nie jest do końca wiążący. W Polsce uprawnienia prezydenta mają charakter prestiżowy. Prezydent nadaje ważne odznaczenia państwowe, mianuje także profesorów. Prezydent przewodniczący różnym ważnym uroczystościom państwowym. Większe uprawnienia posiada prezydent w Stanach Zjednoczonych, gdzie może decydować o wielu ważnych kwestiach. Tam prezydent posiada szereg uprawnień wykonawczych, a nie reprezentatywnych, choć te też są istotne, bo mają znaczenie wizerunkowe.