Konstytucja Federalnej Republiki Niemiec

Obowiązująca obecnie konstytucja Federalnej Republiki Niemiec została sformułowana w kilka lat po zakończeniu II wojny światowej: ogłoszono ją 23 maja 1949 roku. Liczy sobie 12 rozdziałów, w których zawartych jest w sumie 146 artykułów. Niemiecka ustawa zasadnicza została skonstruowana w oparciu o cztery istotne zasady. Pierwsza z nich gwarantuje federacyjność państwa, podkreślając że landy wchodzące w skład Niemiec posiadają autonomię (choć ograniczoną). Druga reguła podkreśla demokratyczny charakter całego państwa: ciężar podejmowania politycznych decyzji składa się na barki wyborców, którzy jako jedyni mają wpływ na mianowanie osób piastujących ważne funkcje polityczne. Duży akcent jest położony także na poszanowanie godności i praw obywateli (to głównie ich ochronie służy cała władza sądownicza). Według trzeciej zasady konstytucyjnej, Niemcy są ponadto państwem socjalnym, zapewniającym szczególną opiekę wszystkim potrzebującym, zwłaszcza obywatelom pozostającym w ciężkiej sytuacji materialnej. Ostatnia zasada, stojąca na straży ścisłego podziału władz i niedopuszczająca do jakichkolwiek nagłych zmian w politycznych strukturach, ma zabezpieczać przyszłość państwa przed dokonaniem zamachu stanu, który mógłby zmienić istniejący w Niemczech system rządów. Konstytucja ta jak dotąd doczekała się 42 nowelizacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.