Kto sprawuje władzę w Kanadzie?

Ustrój polityczny Kanady jest kwestią złożoną: jest to jednocześnie monarchia konstytucyjna i demokracja parlamentarna. Państwo uznaje za najwyższego zwierzchnika następcę brytyjskiego tronu, przez co oddaje szacunek dla wielowiekowej zależności od Wielkiej Brytanii, która niegdyś uczyniła terytoria w Ameryce Północnej jedną ze swoich największych kolonii. Kanadyjska konstytucja pochodzi jeszcze z XIX wieku, obejmuje oczywiście przede wszystkim pisemne akty prawne, ale równie ważne jest przestrzeganie zachowanych w tradycji zwyczajów. Prawa obywateli Kanady są im zagwarantowane przez Kanadyjską Kartę Praw i Swobód i – co charakterystyczne – żaden przedstawiciel władzy nie może ich nikomu odebrać. Wśród centralnych władz Kanady należy wymienić ciało ustawodawcze, czyli dwuizbowy parlament (czyli wybieralna Izba Gmin i mianowany Senat), w skład którego wchodzi też monarcha Wielkiej Brytanii. Urzędy władzy wykonawczej to stanowiska: generalnego gubernatora Kanady (oficjalny przedstawiciel brytyjskiego władcy), premiera (przywódca tej partii politycznej, która w wyniku wyborów uzyskała przewagę w składzie niższej izby parlamentu). Prezes rządu i cały jego gabinet mają obowiązek złożenia przysięgi przed Królewską Radą Kanady. Po dopełnieniu tego ślubowania, otrzymują tytuły Ministrów Korony.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.