Politycy a stany wyjątkowe

W każdym kraju zdarzają się niekiedy sytuacje, których nie da się przewidzieć oraz nie da się im do końca zapobiec. Takimi sytuacjami są na przykład klęski żywiołowe. Dlatego w Kajach funkcjonują rozwiązania, które pomagają zażegnać problemy związane z tego typu sytuacjami. W Polsce do zapobiegania skutkom sytuacji nadzwyczajnych służą stany wyjątkowe. W Polsce można wprowadzić trzy stany wyjątkowe. Stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy oraz stan wojenny. Stan klęski żywiołowej wprowadzony może być na obszarze całego kraju lub na jego części, w sytuacji gdy powódź, pożar lub inne naturalne zagrożenie sieje bardzo duże zniszczenia. W tej sytuacji do pomocy rusza wojsko, a osoby poszkodowane otrzymują wsparcie. Stan wojenny również może być wprowadzony w całym państwie lub tylko na jego części, w sytuacji zagrożenia państwa agresją ze strony innego kraju. W Polskiej historii jeden raz zdarzyło się by ten środek znalazł zastosowanie. Było to trzynastego grudnia 1981 roku, choć wówczas stan wojenny został wprowadzony niezgodnie z prawem. Obecnie aby uniknąć takiej sytuacji, stan wojenny może być wprowadzony w drodze dekretu, jednak tylko w sytuacjach szczególnie wyjątkowych. Dekret ten musi uzyskać poparcie dużej części zgromadzenia narodowego. Stan wojenny trudno jest obecnie wprowadzić, po to by nie był nadużywany.

Polityka a dbanie o ekologię

Politycy dbają na co dzień i bardzo wiele istotnych spraw dla obywateli. Jedną z takich spraw jest ekologia. Ekologia to dbanie o naturalne środowisko o raz o czystość. Czystość i świeże powietrze oraz zdrowy krajobraz ma bardzo duże znaczenie, gdyż wszystko to wpływa na zdrowie obywateli. Jeśli obywatele dużo chorują, to wówczas muszą chodzić do szpitali i leczyć się. Jeśli mają ubezpieczenie to wówczas leczą się z pieniędzy państwowych. Pieniądze państwowe szybko się kończą, wówczas szpitale zaczynają popadać w długi. Do tego część ludzi każdego dnia umiera, a umarłych należy pogrzebać i zapewnić im miejsce na cmentarzu, który musi być regularnie sprzątany i utrzymywany. To wszystko kosztuje. Do tego duża ilość zanieczyszczeń powoduje problemy z epidemiami oraz chorobami. Dlatego dbanie o czyste środowisko jest tak istotne. Zanieczyszczenie mórz i rzek powoduje ginięcie wielu gatunków zwierząt, których ani się potem nie zje ani nie sprzeda. Ekologia ma ogromne znaczenie dla budżetu państwa, choć na pierwszy rzut oka tego nie widać. Politycy jednak zdają sobie z tego sprawę, dlatego tego nie zaniedbują. Jeśli zanieczyści się ziemie uprawne, to otrzyma się słabe plony, a słabe plony to problem nie tylko dla ludzi, ale też dla eksportu krajowego. Ludzie nie mają co jeść, co sprzedawać, a gospodarska zagraniczna kuleje.

Polityka a prowadzenie dyplomacji

Ważną częścią działalności polityków jest prowadzenie rozmów z innymi politykami z całego świata. Szczególnie dotyczy to osób mających istotny wpływ na politykę kraju, a więc głów państwa oraz osób rządzących, jak premier czy kanclerz. Każde państwo demokratyczne ma swoje ministerstwo spraw zagranicznych, które zajmuje się dyplomacją. Polityka zagraniczna jest bardzo istotna, gdyż żaden normalny kraj nie może żyć w całkowitej izolacji. Potrzebna jest integracja między państwami oraz narodami, gdyż bardzo pomaga to w codziennym życiu, Dzięki sprawnej polityce zagranicznej można bez trudności poruszać się świece czy importować towary z zagranicy. Dlatego dyplomacja jest bardzo istotna. Szczególnie ważna jest w przypadku szczytów, na których negocjuje się kwoty dotacji przyznawanych w ramach różnego rodzaju dotacji. Sprawny polityk potraf wynegocjować jak najwięcej dla swojego kraju. Ogólnie sytuacja na świecie wygląda tak, że lepiej mieć przyjaciół niż wrogów, gdyż pokój generalnie bardziej się opłaca niż wojna. Należy jednak być ostrożnym i stanowczym, dbając o interesy swojego kraju, choć czasem należy pójść na kompromis. Dyplomacja to sztuka negocjacji. Polityków obowiązuje protokół dyplomatyczny, w którym są zwarte wszelkie reguły dobre zachowania się polityków w kontaktach między nimi.

Politycy a bankructwo państwa

W ostatnich latach coraz częściej zaobserwować można dość niepokojące zjawisko na świecie. Tym zjawiskiem jest bankrutowanie państw. W poprzednich wiekach państwa i cywilizacje upadały poprzez wojny oraz żywioły. Dzisiaj kraje są wykańczane gospodarcze, poprzez trudna sytuację ekonomiczną, która zmusza osoby sprawujące władzę do podejmowania często radykalnych decyzji. W ostatnich latach kilka państwo było zagrożonych bankructwem, a w kilku taka sytuacja nastała. Ciągły stan zagrożenia panuje między innymi w Grecji. Bankructwo państwa bierze się przede wszystkim poprzez fatalne decyzje podejmowane przez polityków w sferze polityki fiskalnej. Jednak to nie tylko błędy polityków prowadzą do tego stanu. Przede wszystkim bierze się to z winy obywateli. W Grecji sytuacja jest tragiczna, poprzez fatalny system podatkowy, dzięki któremu obywatele z łatwością unikają płacenia podatków, tym samym sprawiając że do kasy państwowej nie trafiają środki pieniężne. Bankructwo państwa jest nietypową sytuacją. Inne państwo nie może przejąć drugiego, lecz zdarza się tak, że kraj jest zmuszony wyprzedawać swoje dobra narodowe. Konieczne jest niekiedy sprzedawanie atrakcji turystycznych, po to by pieniądze zasiliły dziurę budżetową. Taka sytuacja jest miedzy innymi właśnie w Grecji, która rozważa sprzedaż Akropolu.

Polityka a nauki polityczne

Ludzie zanim zostaną politykami powinni przede wszystkim posiadać odpowiednią wiedzę oraz potrafić zachowywać się jak rasowy polityk. Dobry polityk nie daje po sobie poznać zdenerwowania oraz potrafi się w każdej sytuacji odpowiednio zachować. Polityk, który ma obycie, wie że wizerunek jest bardzo ważny, a każde jego nadszarpnięcie ma bardzo istotne konsekwencje w przyszłości. Dlatego zanim zacznie się karierę polityczną dobrze jest najpierw wyedukować się pod okiem specjalistów w dziedzinie polityki i zachowań politycznych. Służą do tego różnego rodzaju szkoły. Na uczelniach wyższych bardzo popularnym od lat kierunkiem jest politologia. Politologia to nauka o polityce oraz o władzy i sposobach jej prowadzenia. Politologia to także nauka o systemach politycznych na świecie i sposobach sprawowania oraz obejmowania władzy. Na zajęciach z politologii dowiedzieć się można także informacji historycznych oraz tych z zakresu geopolityki. Politologia jest przydatna dla osób, które interesują się polityką, gdyż dzięki niej można prześledzić dzieje historyczne sprawowania władzy oraz kształtowania się jej systemów. Na ćwiczeniach z politologio prezentowane są sylwetki wielkich przywódców oraz cechy charakterystyczne prowadzonej przez nich polityki. Analizowane są także błędy i dobre strony ich działań.

Czasopisma polityczne w Polsce

Środki masowego przekazu są silnie związane z polityką i osobami ją wykonującymi. Niektóre media działają na usługach danej partii, najczęściej aktualnie rządzącej, dlatego że dobre życie razem z rządzącymi politykami, daje im różnego rodzaju przywileje. Środki masowego przekazu w różny sposób zajmują się polityką. Bardzo popularnym sposobem wykorzystywania polityki w środkach masowego przekazu jest wydawanie czasopism politycznych. Czasopisma polityczne zajmują się polityką w różny sposób. Niektóre partie posiadają własne magazyny, które propagują idee danej partii. Są też czasopisma, które krytykują aktualnie rządzące osoby i przedstawiają alternatywne rozwiązania w danych sytuacjach. Są też czasopisma polityczne, które zajmują się polityką w ogólnym rozumieniu. Na przykład występują czasopisma, dzięki którym można dowiedzieć się politycznych wieści z całego świata, na przykład o tym co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Są pisma wydawane przez polityków, którzy w ten sposób zaznaczają swoją obecność. Dzienniki i pisma polityczne są bardzo popularne, choć prasa drukowana powoli zaczyna znikać ze świadomości ludzkiej, przenosząc się do rzeczywistości wirtualnej, a więc do sieci internetowej. Internet umożliwia szybsze aktualizowanie informacji i nie wymaga codziennego drukowania dziesiątek egzemplarzy.

Władza sądownicza w państwie

Podział władzy według Monteskiusza zakłada rozdzielnie władzy na trzy osobne części. Te trzy władze to władza ustawodawcza, wykonawcza oraz sądownicza. Choć te władze są od siebie odrębne, to muszą się wzajemnie równoważyć i hamować, jednak żadna nie powinna wchodzić kompetencje drugiej, chyba że zachodzą nieprawidłowości w sprawowaniu którejś z władz. Władza sądownicza sprawowana jest w państwach przez sądy. W Polsce oprócz sądów władzę sądowniczą sprawują także trybunały, a wśród nich Trybunał Stanu oraz Trybunał Konstytucyjny. Sądy w Polsce tworzą strukturę, która składa się z kilku elementów. Najwyżej e hierarchii sądów w Polsce stoi Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy nie zajmuje się jednak merytoryczną stroną spraw, gdyż rozpatruje on skargi kasacyjne. Skargi kasacyjne wnoszoną są w przypadku zaistnienia błędów proceduralnych podczas spraw i uchybień formalnych. Skargę do Sądu Najwyższego można wnieść dopiero po wyczerpaniu wszelkich środków wcześniej prawnie przewidzianych. Sądy w Polsce są instancyjne. W pierwszej instancji rozstrzygają sądy rejonowe. Sądy drugiej instancji to sądy okręgowe. Odrębnym typem sądownictwa jest sądownictwo wojskowe, które dotyczy żołnierzy w czynnej służbie. Sądy wojskowe dzielą się n sądy garnizonowe oraz okręgowe. Funkcjonują także Trybunały wojskowe.

Kampanie wyborcze polityków

Wybory w państwach demokratycznych są czasem prawdy dla wszystkich polityków sprawujących aktualnie władzę w kraju. Ludzie oddając swoje głosy udzielają politykom poparcia, a innym z kolei tego poparcia odmawiają. Politycy zawsze wiele obiecują przez wyborami, lecz potem z weryfikacją tych obietnic bywa bardzo różnie. Dlatego politycy przykładają dużą rolę do zbliżających się wyborów, a zwłaszcza do poprzedzających je kampanii wyborczych. Kampania wyborcza to sposób prowadzenia walki o głosy przez polityków, którym zależy na zdobyciu lub utrzymaniu władzy. Kampania wyborcza zawsze odbywa się w krótkim czasie przed wyborami i ma różny przebieg. Ten przebieg zależy w dużym stopniu od funduszy posiadanych przez sztab wyborczy danego kandydata. Jeśli sztab danego kandydata dysponuje dużą ilością pieniędzy to wówczas kampania jest bardziej rozległa, urozmaicona i może dotrzeć do większej liczby osób. Podczas kampanii wyborczej politycy wszystkich ugrupowań nawołują ludzi do glosowania akurat na nich, a nie na innych i wykorzystują do tego celu różne instrumenty. Takim narzędziem są przede wszystkim środki masowego przekazu, dzięki którym politycy i ich pomocnicy mogą porozumiewać się z wyborcami oraz przekonywać ich do swoich poglądów oraz do głosowania na nich. Każda partia ma swój program wyborczy.

Polityka oraz podatki

Politycy zajmują się na co dzień wieloma ważnymi sprawami, istotnymi zarówno dla nich jak i dla obywateli żyjących w kraju. Jedną z takich spraw są podatki. Podatki są podstawowym i najważniejszym źródłem dochodów państwa. Podatki płacone są przez obywateli i pochodzą z różnych tytułów i źródeł. Najistotniejszym podatkiem jest podatek dochody od osób fizycznych. Podatek dochody od osób fizycznych jest płacony przez wszystkich obywateli wykonujących legalnie pracę, w oparciu o umowę na czas określony lub nieokreślony. Ten podatek stanowi największą część wszystkich podatków, dlatego że wszystkie osoby w kraju, będące legalnie zatrudnione muszą ten podatek odprowadzać do państwowej kasy. Jeśli tego nie robią, to wówczas spotykają te osoby konsekwencje prawne, z koniecznością zwrotu niezapłaconych należności włącznie. Podatki w Polsce są różne. Podatek dochody od osób fizycznych jest płacony przez osoby, które świadczą pracę na rzecz innych osób lub zakładów pracy. Istnieje także podatek dochodowy od osób prawnych, który płacony jest przez przedsiębiorstwa i spółki. Istnieje także szereg innych podatków. Na przykład podatek od spadków i darowizn, którzy uiszczany jest przez osoby, które otworzyły spadek. Politycy stale starają się wymyślać nowe podatki, gdyż mają z tego tytułu zyski finansowe.

Władza ustawodawcza a polityka

Polityka to sposób sprawowania władzy. Władzę podzielić można na trzy części. Uczynił to jako pieszy Monteskiusz lub jak niektórzy twierdzą John Locke. Spór ten jest nierozstrzygnięty do dzisiaj i prawdopodobnie już takim pozostanie na zawsze. Najbardziej popularne jest stwierdzenie, iż autorem koncepcji trójpodziału władzy jest Monteskiusz, tak można najczęściej przeczytać w podręcznikach do historii. Koncepcja trójpodziału władzy zakłada rozdzielenie władzy na trzy ośrodki – władzę wykonawczą, ustawodawczą oraz sądowniczą. Wszystkie te władze są tak samo ważne. Władza wykonawcza sprawowana jest zazwyczaj przez prezydenta oraz przez Radę Ministrów. Taka sytuacja ma miejsce w Polsce. Prezydent posiada kompetencje w zakresie wielu rożnych spraw. Między innymi nadaje państwo er ordery, nadaje tytuły naukowe, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Prezydent ułaskawia też przestępców, stosując prawo łaski w szczególnych przypadkach. Inne kompetencje posiada Rada Ministrów, na czele której stoi premier. Rada Ministrów to najważniejszy organ wykonawczy, gdyż do jej zadań należy realizowanie polityki państwa. Rada Ministrów zajmuje się wdrażaniem w życie wszystkich pomysłów, jakie są podsuwane przez ministrów oraz parlamentarzystów. Dlatego kompetencje tego organu są bardzo rozległe i istotne.