Sejm w polskim wydaniu

W Polsce władza dzieli się według podziału Monteskiusza, a więc na trzy władze – ustawodawczą, wykonawczą oraz na władzę sądowniczą. Jeśli chodzi o władzę ustawodawczą, to organem który ma bezpośredni wpływ na jej sprawowanie jest w Polsce Sejm. Sejm to organ składający się z 460 posłów. Posłowie to politycy wybieranie w wyborach parlamentarnych, na okres czterech lat. Zadaniem posłów będących członkami Sejmu jest realizowanie polityki ustawodawczej kraju. Zadanie to realizowane jest poprzez tworzenie ustaw oraz innych aktów prawnych. Akty prawne stanowią w Polsce źródła prawa, dlatego ich tworzenie musi być powierzone osobom do tego kompetentnym. Posłowie działają w klubach poselskich, które zajmują się projektami ustaw. Ustawy przed ich opublikowanie poddawane są czytaniom. W Sejmie odbywają się trzy czytania ustaw, zanim ostatecznie trafią one do podpisu prezydenta. Czytania mająca zadanie zapoznać posłów z ustawami, po to by mogli oni zwrócić uwagę na ewentualnie nieścisłości i zgłosić poprawki. W Polsce aktami normatywnymi są nie tylko ustawy, ale też rozporządzenia czy umowy międzynarodowe. Ustawy są najpopularniejsze, a ich tworzenie to podstawa działalności Sejmu w Polsce. Posłowie na posiedzeniach Sejmu przedstawiają też swoje spostrzeżenia na temat polityki w Polsce. Organizowane są debaty.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.